Regulamin sklepu internetowego dla Przedsiębiorców

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wekownia.pl prowadzony jest przez Spółkę FLOW FOOD SP. Z O.O wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wólczańska 128/134, 90 – 527 Łódź, NIP 7282765986, REGON 101016224, adres poczty elektronicznej: info@server115153.nazwa.pl, numer telefonu 42 212 33 30
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 2. DEFINICJE
  • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  • PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
  • KLIENT – Klientem sklepu internetowego jest PRZEDSIĘBIORCA, który prowadzi określoną działalność PKD, tj. sprzedaż detaliczną artykułów spożywczych (zakres PKD: 47.1 – 47.2).
  • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  • SPRZEDAWCA; FLOW FOOD SP. Z O.O  prowadzący działalność gospodarczą wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: : ul. Wólczańska 128/134, 90 – 527 Łódź, NIP 7282765986, REGON 101016224, adres poczty elektronicznej: info@server115153.nazwa.pl, numer telefonu 42 212 33 30
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: zamówienie z utworzeniem Konta, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta
  3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: dane do faktury: numer NIP, nazwa firmy, adres (ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj) oraz adresu dostawy (nazwa firmy, ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj) adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego.
  4. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@server115153.nazwa.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wólczańska 128/134, 90 – 527 Łódź
  5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta następujących kroków – (1) wypełnienie Formularza Zamówienia, (2) kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” . W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: numer NIP, nazwa firmy, adres (ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj) oraz adres dostawy: nazwa firmy, ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
  6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@server115153.nazwa.pl lub też pisemnie na adres: ul. : ul. Wólczańska 128/134, 90 – 527 Łódź,
  8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) dostęp do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
  2. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym
  4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: (1) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, (2) płatność gotówką oraz kartą płatniczą przy odbiorze osobistym, płatność przelewem.
  2. W przypadku nowego Klienta pierwsze zamówienie możliwe jest tylko za pomocą formy płatności: pobranie przy odbiorze przesyłki, gotówka w punkcie odbioru lub przedpłata na konto.
  3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  1. Dostawa wszystkich Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostawa jest dostępna wyłącznie w przypadku Produktów bezmięsnych.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
  4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu: (1)przesyłka kurierska, (2)przesyłka kurierska pobraniowa, (5) Odbiór osobisty od poniedziałku do piątku , w godzinach od 08:00 do 16:00 dostępny pod adresem: Wekownia, Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź
  5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 dni roboczych.
  6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 dni roboczych. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.
  7. Z uwagi, że produkujemy ręcznie i w małych ilościach, może zdarzyć się, że w danym dniu większa liczba Klientów zdecyduje się na zakup tego samego produktu. W takim wypadku, kontaktujemy się z Klientem celem ustalenia optymalnego rozwiązania – Wysyłamy większość zamówionych produktów, a brakujący produkt dosyłamy w ciągu 1- 3 dni roboczych na nasz koszt.
 7. REKLAMACJA PRODUKTU
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  3. Przesyłki są odpowiednio zabezpieczone, rekomenduje się dokładne sprawdzenie doręczonej przesyłki w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia jej uszkodzenia sporządzenie protokołu szkody.
  4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: ul. Wólczańska 128/134, 90 – 527 Łódź lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@server115153.nazwa.pl;
  5. Produkt wadliwy Klient jest obowiązany dostarczyć na adres: ul. Wólczańska 128/134, 90 – 527 Łódź w terminie 3 dni od złożenia reklamacji wraz z uzupełnionym formularzem zwrotu.
  6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
   1. (1) pisemnie na adres: ul. Wólczańska 128/134, 90 – 527 Łódź,
   2. (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@server115153.nazwa.pl;
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, dokonać korekty faktury oraz zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 10 dni od wystawienia dokumentu korygującego. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył przedsiębiorca, chyba że przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Klient może zwrócić Produkt na adres ul. Wólczańska 128/134, 90 – 527 Łódź osobiście lub za pomocą innej opcji dostawy ponosząc bezpośredni koszty zwrotu Produktu.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 10. DANE OSOBOWE
  1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest FLOW FOOD SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańska 128/134, 90 – 527 Łódź
  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (RODO). Przetwarzanie danych osobowych umożliwia realizację umowy o świadczeniu usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (np. celach marketingowych).
  3. Sprzedawca wyraża pełne zaangażowanie dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz wsparcie dla przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności zapewnia aby dane te były
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne do celów w jakich są przetwarzane,
   4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.